Pravidla & podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ VSTUPENEK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI 2024
 
(dále jen „Obchodní podmínky“)
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení
 
 1. Tyto Obchodní podmínky vydává CZ.HOCKEY, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 197 55 864, zapsaný ve obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 39112 (dále jen „Spolupořadatel“ nebo „CZ.HOCKEY“) upravují práva a povinnosti vyplývající z prodeje Vstupenek mezi CZ.HOCKEY a třetími osobami, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“), jakož i těmito osobami navzájem, a veškeré s tímto související vztahy.
 
 1. Prodejní a zúčtovací služby jsou prováděny:
 
 1. společností Ticketmaster Česká republika, a.s., se sídlem Jungmannova 26/15, 110
00 Praha 1, IČO: 601 92 577, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2249 (dále jen „Ticketmaster“) provozující prodejní síť Ticketmaster pro prodej
 
 1. společností IRSnet CZ, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, IČO: 267 32 122, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 90221 (dále jen „IRSnet CZ“) provozující prodejní síť TICKEPORTAL (dále jen „Ticketportal“) pro prodej online
 
(dále společně též jako „Ticket operátoři“)
 
 1. Za provedení a splnění nabízené Akce je odpovědný Spolupořadatel. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi Zákazníkem, který si zakoupí Vstupenku a Pořadatelem.
 

Článek II. 

Definice pojmů
 
 1. Spolupořadatel“: Český svaz ledního hokeje z.s. zajišťující ve spolupráci s Mezinárodní hokejovou federací IIHF pořádání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024, který uzavírá smlouvu o prodeji Vstupenek se Zákazníkem.
 
 1. Zákazník“: Osoba užívající prodejní síť Ticket operátorů a služeb Spolupořadatele po uzavření smluvního vztahu se Spolupořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením smluvního vztahu.
 
 1. Akce“: Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024.
 
 1. Událost Akce“: Jednotlivé hokejové utkání v rámci Akce.
 
 1. Vstupenka“: Doklad (cenina) opravňující držitele Vstupenky k jednorázovému vstupu na Akci, či její jednotlivou událost, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních sítí Ticket operátorů obdržet graficky různé typy vstupenek. Cena Vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce a podřizuje se pokynům Spolupořadatele a dalším předpisům Akce, které se k ní vážou.
 
 1. Prodejní síť Ticket operátorů“: Systém, provozovaný jedním z Ticket operátorů, zajišťující zejména provedení, objednávky, rezervace a prodej Vstupenek na Akci. Toto rozhraní je přístupné z oficiální webových stránek Akce: 2024.iihfworlds.com/tickets nebo z webových stránek Ticket operátorů.
 
 1. Služba“: Službou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí prodej Vstupenek na Akci, prostřednictvím Prodejní sítě Ticket operátorů.
 
 1. Držitel Vstupenky“: Zákazník, který Vstupenku zakoupil prostřednictvím oficiálního ticket operátora, tj. disponuje se Vstupenkou jako řádný držitel.
 

Článek III. 

Prodej Vstupenek
 
 1. Poskytnutí Služby je možné objednat prostřednictvím Prodejní sítě Ticket operátorů. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení objednávky, rezervace a nákupu Vstupenky (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online. Prostřednictvím Služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně (8) Vstupenek na jednu Událost Akce v jedné cenové kategorii.
 
 1. Objednávka Vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenky prostřednictvím Prodejní sítě Ticket operátorů postupem popsaným v článku III. těchto Obchodních podmínek. Provozovatelem Služby je jeden z Ticket operátorů.
 
 1. Postup uzavření kupní smlouvy, tj. nákup Vstupenek:
 
 1. Zákazník spustí Prodejní síť Ticket operátorů a vybere, že má zájem o koupi Vstupenky na Akci do příslušného sektoru na konkrétní číslovaná sedadla. Volná místa jsou reprezentována zobrazeným zaškrtávacím polem. Výběr sedadla se provádí kliknutím do daného zaškrtávacího pole. Vybrané Vstupenky jsou reprezentovány jako zaškrtnutá pole. Zákazník má možnost u Vstupenky volit z více sektorů a míst (jsou-li volná). Pole košík (cena) zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných Vstupenek. Po výše uvedeném výběru Vstupenek stiskne zákazník tlačítko objednat.
 
 1. Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen "Osobní údaje") a následně překontrolovat jejich správnost. Při uvedení nepravdivých údajů si Spolupořadatel vyhrazuje právo objednávku Zákazníka neakceptovat příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným Zákazníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu.
 
 1. Po vyplnění údajů Zákazník stiskne tlačítko zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod. Prostřednictvím platebního systému GoPay resp. ComGate Zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena. Po dokončení platby Zákazník obdrží na e-mail uvedený při registraci Vstupenku/y na objednanou Událost Akce.
 
 1. Objednávkou Vstupenky Zákazník souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit. V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky Vstupenek, který by proces nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit jedním z komunikačních kanálů příslušného Ticket operátora:
 
 1. v případě Ticketportal na e-mailovou adresu: help@ticketportal.cz
 
 1. v případě Ticketmaster na internetové adrese
 
 1. Informace pro Zákazníka – spotřebitele:
 
 1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
 1. Cenu Vstupenky je Zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky komunikace se Spolupořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.
 
 1. Zákazník je povinen seznámit se s termínem konání Události Akce, na níž se Vstupenka vztahuje. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb Spolupořadatele v termínu konání Události Akce. Smlouva uzavřená dle čl. III. odst. 3 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení Události Akce, na níž se Vstupenka vztahuje a nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. III. odst. 3, odstoupit postupem uvedeným v § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet).
 
Článek IV. 
Dispozice se Vstupenkou
 
 1. Držitel Vstupenky ji nesmí dále přeprodávat a využívat pro reklamní účely (například pořádání soutěží a spotřebitelských loterií) bez souhlasu Spolupořadatele či organizačního výboru Akce. Držitel vstupenky je dále povinen zdržet se jakýchkoli aktivit parazitujících na dobrém jménu Spolupořadatele a oficiálních partnerů Akce.  Bližší informace na 2024.iihfworlds.com v sekci Tickets a podsekci Marketingová pravidla. Toto je závazně stanoveno v licenčních podmínkách na zadní straně každé Vstupenky. Dle těchto Obchodních podmínek i Návštěvního řádu Akce nesmí kupující nebo Držitel Vstupenky s ní ani s její významnou částí nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo Držitele Vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční nebo jiné účely.
Jakékoliv porušení těchto Obchodních podmínek je nekalým soutěžním jednáním naplňujícím znaky skutkové podstaty parazitování na pověsti dle § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně i jiných skutkových podstat nekalé soutěže, a za určitých okolností může být kvalifikováno rovněž jako trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník. Osoba, která se jej dopustí, se proto vystavuje mimo jiné nebezpečí trestního stíhání.
 
 1. V prostoru konání Události Akce je Držitel Vstupenky povinen dodržovat Návštěvní řád Akce a veškeré pokyny Spolupořadatele. Dle Návštěvního řádu je zakázáno zapojovat se do jakýchkoli marketingových, reklamních a jinak na Akci parazitujících aktivit. Kdokoli tento zákaz porušuje, může se vystavit trestnímu postihu a vymáhání způsobené škody.
 
 1. Vstupenka je cenina, je zakázáno její jakékoli upravování či falšování. Jakékoli porušení těchto Obchodních podmínek může být považováno za přestupek či trestný čin a osoba, která se jej dopustí, se vystavuje mimo jiné nebezpečí trestního postihu.
 
 1. Osoba, která se účastní akce, nesmí nahrávat, přenášet nebo jakýmkoli jiným způsobem šířit prostřednictvím internetu nebo jakéhokoli jiného média, ať už pro komerční nebo jiné účely, jakýkoli zvuk, obraz nebo popis nebo výsledky Akce, ať už vcelku nebo zčásti, nebo pomáhat jakékoli jiné osobě/osobám, které takové činnosti provádějí. Je zakázáno vnášet do areny, kde se hraje Událost Akce, jakékoli zařízení nebo přístroj vyrobený za účelem, aby mohl být použit k některé z výše uvedených činností (s výjimkou mobilních telefonů za předpokladu, že je telefon používán pouze k přijímání osobních a soukromých hovorů v dobré víře).
 
Článek V. 
Uplatnění vstupenky
 
 1. Zakoupenou Vstupenku je Zákazník povinen čitelně vytisknout a použít ji při vstupu na Událost Akce.
 
 1. Ověření Vstupenky probíhá u vstupu do hokejové arény, ve které se Akce koná, tj. do PRAHA ARÉNY v PRAZE a do OSTRAVA ARÉNY v Ostravě („Arény“). V případě problémů s přečtením zakoupené Vstupenky Zákazník kontaktuje obsluhu na pokladnách příslušné Arény.
 
Článek VI. 
Reklamační řád
 
 1. Veškeré reklamace zakoupených vstupenek se řídí těmito Obchodními podmínkami a Obchodními příslušného Ticket operátora, jehož prostřednictví došlo k nákupu Vstupenek dle čl. III Obchodních podmínek.
 
 1. Zákazník může nalézt Obchodní podmínky příslušného Ticket operátora:
 
 1. v případě Ticketportal na adrese
 
 1. v případě Ticketmaster na adrese
 
 1. Zaplacené vstupné za Vstupenky ani jakékoliv jiné částky, které Zákazník zaplatí v souvislosti s nákupem vstupenek v Prodejní síti Ticket operátora, se nevrací, pokud níže není výslovně uvedeno jinak.
 
 1. Zakoupenou vstupenku nelze vyměnit za novou či ji směnit za jinou. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení Vstupenky nelze poskytnout Zákazníkovi jakoukoliv formu náhrady.
 
 1. V případě, že ze strany Spolupořadatele dojde k úplnému zrušení či přesunutí Akce či jednotlivé Události akce, bude Držitel Vstupenky vyrozuměn o dalším postupu prostřednictvím kontaktních údajů, které při nákupu Vstupenek poskytl (především e-mailem), o tom, že je Akce či jednotlivá Událost Akce zrušena. V tomto ohledu nelze zaručit, že Spolupořadatel či některý z Ticket operátorů bude schopen doručit Držiteli Vstupenky vyrozumění o zrušení či přesunutí Akce či jednotlivé Události Akce včas s dostatečným předstihem.
 
 1. Dojde-li ze strany Spolupořadatele ke zrušení Akce či jednotlivé Události akce, bude Držitel Vstupenky vyrozuměn obdobným způsobem jako v předcházejícím odstavci o možnosti vrácení uhrazené částky za zakoupené Vstupenky. Postup při vrácení Vstupného se řídí Obchodními podmínkami příslušného Ticket operátora.
 
Článek VII. 
Ochrana osobních údajů
 
 1. Zpracovatelem osobních údajů Zákazníka je vždy pouze příslušný Ticket operátor, prostřednictvím jehož prodejní sítě dochází k prodeji vstupenek dle čl. III Obchodních podmínek, který zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a  také nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje (dále jen „Nařízení“).
 
 1. Zákazník může nalézt konkrétní poučení o zpracování osobních údajů příslušného Ticket operátora:
 
 1. v případě Ticketportal na adrese
 
 1. v případě Ticketmaster na adrese
 
Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení
 
 1. Spolupořadatel neodpovídá za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce Akce na Prodejní síti Ticket operátorů s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má spolupořadatel k dispozici informace o zrušení nebo změně termínu Akce, bude Spolupořadatel Zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu 2024.iihfworlds.com.
 
 1. Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání Události Akce, na níž si zakoupil Vstupenku, zejména pak Návštěvní řád Akce, Pokyny Spolupořadatele, které se vztahují k této Akci a tyto respektovat a dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech Spolupořadatele zajistit 100% výhled na celou ledovou plochu v průběhu celé Události Akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě na Arény.
 
 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.
 
 1. V případě, že dojde mezi Spolupořadatelem či jedním z Ticket operátorů a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2023 a Spolupořadatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.